WarmThuis heeft een ANBI status, wat u bij giften en donaties belastingvoordeel oplevert. Vanwege de  ANBI status zijn wij verplicht de volgende informatie openbaar te maken.

Naam van de instelling

Stichting WarmThuis, Wonen en Welzijn voor mensen met dementie.

Bij het publiek zijn we bekend onder de naam Stichting WarmThuis

Fiscaal nummer

Het fiscaal nummer van Stichting WarmThuis is 81 93 48 661

Post- en bezoekadres

Voor het post- en bezoekadres klik hier

Doelstelling

 1. Het ontwikkelen, bevorderen en uitdragen van een hoogwaardig aanbod van wonen, welzijn en dienst- (zorg-)verlening voor ouderen, in het bijzonder voor mensen met dementie
 2. Het uitdragen van de visie en werkwijze

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

 1. Alle plannen zijn gericht op het leveren van top zorg aan mensen met dementie die bij ons wonen, logeren of de dagsociëteit bezoeken.
 2. Wij dragen onze visie en werkwijze actief uit middels bijeenkomsten met geïnteresseerden, het geven van een inservice opleiding verzorgende IG in de dementiezorg en het schrijven van artikelen

Het beleidsplan wordt vertaald in een jaarplan dat ieder jaar gemaakt wordt. Wanneer u belangstelling heeft voor de plannen van dit jaar kunt u het jaarplan opvragen bij hans@warmthuis.nl

De namen en  functie van de bestuurders

 • Hans van Amstel – Directeur Bestuurder
 • Piet Verweel – Lid Raad van Toezicht, Voorzitter, Penningmeester
 • Annelies den Dulk – Lid Raad van Toezicht
 • Wim van Veen – Lid Raad van Toezicht
 • Joke van den Berg – Lid Raad van Toezicht

Het beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen vacatiegelden. In de statuten artikel 12.11 staat dit als volgt verwoord:

“De leden van de raad van toezicht ontvangen in die hoedanigheid geen bezoldiging, middelijk, noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door hen voor de stichting gemaakte kosten wordt toegestaan. Dit zal nader in een reglement geregeld worden”.

De directeur bestuurder en medewerkers ontvangen salaris conform de CAO V&V

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De activiteiten van WarmThuis bestaan uit

 • Wonen, Welzijn en Zorg voor 24 mensen op onze locatie in Zuidermeer en 24 mensen in Oterleek
 • Een logeermogelijkheid voor maximaal 5 mensen met dementie in Oterleek en in Zuidermeer
 • Een dagsociëteit op beide locaties
 • Diverse activiteiten en excursies voor onze bewoners, de logees en de bezoekers van de dagsocieteit

Voor het inhoudelijk jaarverslag klik hier

Financiele verantwoording

De balans en staat van baten en lasten met toelichting vindt u terug op de website jaarverslagen zorg. Voor de toelichting van het afgelopen jaar klik hier.