06-10833073

ORGANISATIE

cliënten verwanten raad

De Cliënten Verwanten Raad (CVR) behartigt de belangen van de bewoners en  adviseert gevraagd en ongevraagd over zaken die voor de bewoners van belang zijn. 

De CVR heeft invloed op de samenstelling van het bestuur van Warm Thuis en de Raad van Toezicht. De CVR bespreekt met het bestuur de stukken die ook de Raad van Toezicht onder ogen krijgt, zoals de begroting, de jaarrekening en het meerjarenplan.

De CVR vergadert minimaal 4 maal per jaar waarbij ook het bestuur aanwezig is. Tussentijds kan het nodig zijn intensiever contact te onderhouden tussen het bestuur en de CVR.

De CVR leden vervullen hun functie op vrijwillige basis en is samengesteld uit vier verwanten. Twee leden vertegenwoordigen locatie de Hulst in Oterleek, twee leden locatie Klein Suydermeer in Zuidermeer. In de cliënten-verwantenraad van WarmThuis hebben de volgende personen zitting.

Afgevaardigden de Hulst:

 • Jan Kooge (voorzitter)

Afgevaardigden Klein Suydermeer

 • Margriet Honingh
 • Olga Schomakers

Afgevaardigden het Grosthuis:

 • 3 vacante zetels

Wilt u contact opnemen met de CVR, stuurt u dan een mail via cvr@warmthuis.nl

steun ons / ANBI

WarmThuis besteedt het beschikbare zorgbudget zoveel mogelijk aan de directe zorg, welzijn en begeleiding van onze bewoners. Voor veel andere zaken die bijdragen aan het welzijn van de bewoners zijn we afhankelijk van donaties en giften.

Wilt u WarmThuis financieel of materieel steunen? Neem dan contact op met een van de locatiemanagers. Zij bespreken met u de mogelijkheden waar uw gift voor kan worden gebruikt. Suggesties van uw kant zijn natuurlijk welkom.

U kunt ook een bedrag storten op de bankrekening van Stichting WarmThuis: NL94 RABO 0110 0575 70, onder vermelding van ‘gift’.

WarmThuis heeft een ANBI status, wat u bij giften en donaties belastingvoordeel oplevert. Vanwege de ANBI status zijn wij verplicht de volgende informatie openbaar te maken.

Naam van de instelling
Stichting WarmThuis, Wonen en Welzijn voor mensen met dementie. Bij het publiek zijn we bekend onder de naam Stichting WarmThuis.

Fiscaal nummer
Het fiscaal nummer van Stichting WarmThuis is 81 93 48 661.

Post- en bezoekadres

 • De Hulst (is ook het postadres), Noordschermerdijk 5, 1842 EL Oterleek
 • Klein Suydermeer, De Omloop 9, 1652 CM Zuidermeer
 • Het Grosthuis, Grosthuizen 54A, 1633 EM Avenhorn


Doelstelling

 1. Het ontwikkelen, bevorderen en uitdragen van een hoogwaardig aanbod van wonen, welzijn en dienst- (zorg-)verlening voor ouderen, in het bijzonder voor mensen met dementie
 2. Het uitdragen van de visie en werkwijze


Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

 1. Alle plannen zijn gericht op het leveren van top zorg aan mensen met dementie die bij ons wonen, logeren of de dagsociëteit bezoeken.
 2. Wij dragen onze visie en werkwijze actief uit middels bijeenkomsten met geïnteresseerden, het geven van een inservice opleiding verzorgende IG in de dementiezorg en het schrijven van artikelen

Het beleidsplan wordt vertaald in een jaarplan dat ieder jaar gemaakt wordt. Wanneer u belangstelling heeft voor de plannen van dit jaar kunt u het jaarplan bij ons opvragen.

De namen en functie van de bestuurders

 • Jeroen Riemeijer – Lid Raad van Toezicht, Voorzitter
 • Annelies den Dulk – Lid Raad van Toezicht
 • Jos Wouda – Lid Raad van Toezicht
 • Susanne Hauwert – Lid Raad van Toezicht
 • Louke Flieringa – Lid Raad van Toezicht


Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De activiteiten van WarmThuis bestaan uit:

 • Wonen, Welzijn en Zorg voor 28 mensen op onze locatie in Zuidermeer, 25 mensen in Oterleek en 35 mensen in Avenhorn
 • Een logeermogelijkheid voor 5 mensen met dementie in De Hulst te Oterleek en 6 mensen in het Grosthuis te Avenhorn.
 • Een dagsociëteit op de locaties De Hulst in Oterleek en Klein Suydermeer te Zuidermeer.
 • Diverse activiteiten en excursies voor onze bewoners, de logees en de bezoekers van de dagsociëteit.

Voor het inhoudelijk jaarverslag klik hier

Financiele verantwoording
De balans en staat van baten en lasten met toelichting vindt u terug op de website jaarverslagen zorg. Voor de toelichting van het afgelopen jaar klik hier.

Niet tevreden

De medewerkers van WarmThuis doen hun best om het de bewoners en hun naasten naar de zin te maken. Natuurlijk kan het gebeuren dat u toch niet tevreden bent. Dat willen wij dan graag weten zodat we met uw opmerkingen onze zorg kunnen verbeteren.

Als eerste stap kunt u de medewerker in de woning van uw familielid vertellen waarom u niet tevreden bent. Komt u er met de medewerker niet uit, dan kunt u een afspraak maken met de locatiemanager.

Wanneer u een officiële klacht in wilt dienen, dan kan dit door middel van het klachtenformulier. Voor de klachtenregeling klik hier.

 

Links en artikelen

Hieronder treft u een aantal nuttige links naar websites van organisaties die zich bezighouden met dementie. Klik op de naam van de organisatie voor een link naar de website.

Alzheimer Nederland – Voorlichting over- en ondersteuning bij dementie

Denkbeeld – Tijdschrift voor psychogeriatrie. Populair-wetenschappelijk opinieblad, waarin de oudere mens met psychogeriatrische problemen centraal staat

Innovatiekring Dementie – Nieuws over- en goede praktijkvoorbeelden van onderwerpen die bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie

Moderne Dementiezorg – Nieuwe inzichten rond bejegening, activiteiten, behandeling en verzorging in de dementiezorg

Netwerk Dementie Noord-Holland-Noord – Een samenwerkingsverband van partijen op het gebied van wonen, zorg en welzijn in Noord-Holland Noord

Geriant – Biedt hulp aan mensen met dementie en hun directe omgeving. Samenwerkingspartner van WarmThuis

De mantelzorgnieuwsbrief van Geriant – Gratis digitale nieuwsbrief met achtergrondinformatie. Verschijnt zes keer per jaar

Alles over het zorgkantoor van VGZ met uitleg over de zorg in Nederland en de keuzes die u kunt maken, vindt u hier.

Hieronder treft u een aantal interessante artikelen aan om te lezen.

WarmThuis (2022) WarmThuis, visiedocument

Film Mooi Werk (2017) waarin trotse medewerkers een dag gevolgd worden tijdens hun werk

Toezichtvisie Raad van Toezicht (2024) 

Whitepaper Edsco de Heus 2024

Amstel, Lucas van – Verslag onderzoek logeerhuizen WarmThuis

Samenwerkingspartners